10 εντολές του υπουργείου στους Δήμους για τέλη και πρόστιμα

Αδήλωτα τετραγωνικά

10 εντολές του υπουργείου στους Δήμους για τέλη και πρόστιμα

Αύγουστος 01, 2020 09:00 ΠΜ
10 εντολές του υπουργείου στους Δήμους για τέλη και πρόστιμα

 

Δέκα εντολές στου Δήμους δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τα αναδρομικά τέλη και πρόστιμα των αδήλωτων τετραγωνικών, ενώ ο αρμόδιος υπουργός δηλώνει ξανά ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.

«Έχω μείνει έκπληκτος από την αποδοχή που έχει το μέτρο, καθώς από τις αιτήσεις που έχουν καταθέσει οι πολίτες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, προκύπτει ότι ήταν αδήλωτες 2-3 ολόκληρες πόλεις, αν αθροίσει κανείς τα τετραγωνικά που έχουν δηλωθεί». Αυτά είπε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και  κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν το χρόνο μέχρι τις 31 Αυγούστου, που λήγει η προθεσμία (σημείωση: τα  τετραγωνικά που είναι προϋπόθεση η τακτοποίηση τους για να δηλωθούν ακολουθούν την προθεσμία των αυθαιρέτων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020) ενώ σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου «ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση». Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα, περισσότερα από 18 εκατομμύρια «κρυμμένα» τετραγωνικά μέτρα έχουν αποκαλυφθεί από τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει πάνω από 800.000 ιδιοκτήτες ακινήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Πρόκειται για επιφάνειες ακινήτων οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στους δήμους ή είχαν δηλωθεί ελλιπώς.

Οι δέκα εντολές

Στην εγκύκλιο προς του Δήμους,  αναφορικά με τη γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών περιλαμβάνονται δέκα εντολές οι οποίες είναι:

  1. Οι ιδιοκτήτες που κάνουν εμπρόθεσμη δήλωση απαλλάσσονται από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία αναδρομικά τέλη και πρόστιμα, επιβαρυνόμενοι, εν προκειμένω, μόνο με τα οφειλόμενα τέλη και φόρους που θα προκύψουν από τον αναδρομικό υπολογισμό τους με χρονική αφετηρία την 1-1-2020.
  2. Μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας (31/08/2020 και για περιπτώσεις αυθαιρέτων 30/9/2020 ) παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τα πρόστιμα, λόγω μη υποβολής δήλωσης, όπως και των πριν την 1-1-2020 οφειλόμενων ποσών από μη βεβαιωθέντα τέλη και φόρους
  3. Ειδικά για τους υπόχρεους που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις περί αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαίρετων κατασκευών χρήσεων, η προθεσμία υποβολής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ίδια με την προθεσμία που προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (άρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4495/2017, όπως κάθε φορά ισχύει), δηλαδή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020
  4. Δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η υποβολή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών, της δήλωσης μεταβολής, στοιχείων, δικαιολογητικών ή τεκμηρίων και ως εκ τούτου η προσκόμιση των τελευταίων δεν συνιστά κατ’ αρχήν νόμιμη υποχρέωση του δηλούντος.
  5. Σε ό,τι αφορά δε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω οφειλές είχαν ήδη, κατά την 16η Δεκεμβρίου 2019, καταβληθεί ή υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, αποκλείεται η δυνατότητα επιστροφής των ήδη καταβληθέντων ποσών ή δόσεων.
  6. Οφειλές που βεβαιώθηκαν πριν την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής δήλωσης, ήτοι πριν την 16η -12-2019, και αφορούν στην αναδρομική επιβολή των αναλογούντων τελών και φόρων, ανεξάρτητα από τα οικονομικά έτη που αυτά αφορούν, καθώς και στα συναφή πρόστιμα περί μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης, διαγράφονται χωρίς αίτηση του οφειλέτη.
  7. Εάν ο υπόχρεος είχε υποβάλει, πριν τις 16-12-2019, την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση μεταβολών, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, η ταμειακή βεβαίωση τυχόν οφειλόμενων αναλογούντων φόρων και τελών, τα τελευταία δεν βεβαιώνονται και δεν αναζητούνται.
  8. Περίπτωση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών δεν συντρέχει στις περιπτώσεις που αυτές προέκυψαν κατόπιν αυτεπάγγελτων ελέγχων ή διασταυρώσεων στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσιών εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού, χωρίς ωστόσο να συγκαταλέγονται, στην εν λόγω εξαίρεση τυχόν οφειλές που προέκυψαν μετά από την προσκόμιση στοιχείων εκ μέρους των ενδιαφερομένων, προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ (άρθρο 58 του ν. 4483/2017).
  9. Παρατείνεται έως τις 31-8-2020 η προθεσμία υποβολής προς τους δήμους της υπεύθυνης δήλωσης περί μη χρήσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου που προβλέπεται στο άρθρο 222 παρ. 2 του ν. 4555/2018.
  10. Δεδομένου ότι με τις προαναφερθείσες διατάξεις, τίθενται αποκλειστικές καταληκτικές χρονικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, η πάροδος των οποίων συνεπάγεται την επιβολή, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού, αναδρομικών χρεώσεων και προστίμων, προσθέτοντας έτσι οικονομικές επιβαρύνσεις για τους δημότες σε μια ούτως ή άλλως απαιτητική οικονομική συγκυρία, καλούνται οι Δήμοι, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, για την έγκαιρη και εκτενή διάχυση του περιεχόμενου των ρυθμίσεων και γνωστοποίησης των τιθέμενων προθεσμιών και ειδικών προϋποθέσεων, στο σύνολο των ενδιαφερόμενων αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο και πρόσφορο μέσο δημοσιότητας.

 

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ https://tetragonika.govapp.gr/ όπου δηλώνεται συμπληρωματικά ή και αρχικά το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9.

 

Share this:
Tags:

-

-