Αγωνία για το λιμάνι

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου το θέμα: «Λιμάνι Κατακόλου, Ανάπτυξη- Προβλήματα- Ελλείψεις- Παραλείψεις- Ευθύνες»

Αγωνία για το λιμάνι

Δεκέμβριος 07, 2018 05:53 ΠΜ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Άννα Αγγελίδου
Αγωνία για το λιμάνι

 Αύριο στην «Πρώτη» το νέο έγγραφο «φωτιά» του Γενικού Γραμματέα Δήμου Πύργου Χ. Αντύπα με επισημάνσεις για την λειτουργία του Δ.Λ.Τ.Π.

 

Νέο «καμπανάκι» από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη «μη  συμμόρφωση λόγω της μη υλοποίησης των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λ.Ε»

 

 

Με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Λιμάνι Κατακόλου, Ανάπτυξη-  Προβλήματα- Ελλείψεις- Παραλείψεις- Ευθύνες» συνεδριάζει στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύργου.

 

Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πύργου Χαράλαμπος Αντύπας επανέρχεται με επιστολή- έκθεση του, που φέρει και πάλι την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον» και έχει ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2018 και την οποία έχει αποσταλεί προς την Εισαγγελία Αρείου Πάγου, την Εισαγγελία Πρωτοδικείου Ηλείας, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον Γενικό Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων - Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων ΕΣΕΛ, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων- Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, το Λιμεναρχείο Κατακόλου, τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τον Δήμαρχο Πύργου, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Άγγελο Διονυσόπουλο.

Η επιστολή που βρίσκεται στην διάθεση της εφημερίδας «Πρώτη» μαζί με όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα τα οποία και θα δημοσιευτούν αύριο Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 έχει ως θέμα: «Επισημάνσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου (Δ.Λ.Τ.Π.) μετά την έκδοση του υπ αριθμ. 195 Γ.Γ. /31-10-2018 έγγραφο».

 

 

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης

Κι ενώ για μία ακόμα φορά το λιμάνι Κατακόλου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων, έρχεται και η απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που ακυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου με θέμα: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρου ISPS Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου».

Ειδικότερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: ΨΠΑΟΡΦ-ΖΓ3 έχει αναρτηθεί το πλήρες κείμενο της Αποκεντρωμένης για την ακύρωση της απόφασης του ΔΛΤΠ. Ειδικότερα Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 αναφέρεται ότι: «Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α') των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων ή Κοινοτήτων, των ιδρυμάτων τους και των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του Ν. 1069/ 1980ο(ΦΕΚ 191 Α') και του ν. 890/1979_(ΦΕΚ 80 Α') συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας που τα έχει συστήσει.

Η εγκριτική απόφαση των μελετών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.3316/2005, εκδίδεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Επειδή, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 40700/06 (ΦΕΚ 1196/06 τεύχος Β') των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ορίζεται ότι: Διευθύνουσα Υπηρεσία των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980 (ΦΕΚ Α') και 890/ 1979 (ΦΕΚ Α') και των Επιχειρήσεων και λοιπών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') είναι η Τεχνική τους Υπηρεσία και όπου αυτή δεν υπάρχει είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει συστήσει τα ανωτέρω Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα ή Επιχειρήσεις.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/2016 ( Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών αναφέρεται ότι: Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία Έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.

Επειδή με την υπ'αρίθμ.67/2018 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, αποφάσισε την ψήφιση της πίστωσης για την παροχή φύλαξης χώρου ISPS 60.00,00€ πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας φύλαξης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 263 παρ.3 σε συνδυασμό με το άρθρο 269 παρ.3 του Ν.4412/16, με βάση την τεχνική μελέτη 2/2008 «παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης «Κατάκολο» προϋπολογισμού 170.000.00 ευρώ με την αιτιολογία ότι δεν επαρκεί η σχετική εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 170.000,00€ σε ετήσια βάση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

Επειδή, με την αρίθμ. 208264/26-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΝΓΟΡ1Φ-ΤΥΟ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ακυρώθηκε η αρίθμ. 168/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου με θέμα: «ανάθεση της φύλαξης χώρων ISPS μέχρι την ολοκλήρωση διαδικασίας ανάρτησης διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000€» επειδή εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ η 2/18 μελέτη και δεν αιτιολογούσε επαρκώς τον λόγο που δεν είχε ολοκληρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, ώστε να δικαιολογείται η κατάτμηση της υπηρεσίας

Επειδή, με την αρίθμ.54/2018 νέα μελέτη η οποία έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Πύργου σχετικά με την ανάθεση φύλαξης χώρων του Δ.Λ.Τ. Πύργου προϋπολογισμού 238.170,00€ δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη τα 60.000€ που ανατέθηκαν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη σύμφωνα με την προηγούμενη μελέτη (2/2018) η οποία είχε συνταχθεί από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για την ίδια υπηρεσία, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε ισχύ δύο μελέτες νια την ίδια υπηρεσία, καθώς επίσης δεν φαίνεται να έχει εγκριθεί -θεωρηθεί από την Διευθύνουσα Αρχή, αλλά από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.4Ν.3463/06.

Επειδή στο άρθρο 2.2.5. των όρων της διακήρυξης (Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια) αναφέρεται ότι « ..Οσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν / παρέχουν: α) Μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (1.1.2015, 1.1.2016 και 1.1.2017 έως 31.12.2017 ποσού τουλάχιστον 2.500,000€, θεωρούμε ότι η χρηματοοικονομική επάρκεια που προβλέπεται στην διακήρυξη (10πλάσιο και πλέον του προϋπολογισμού της μελέτης) περιορίζει αισθητά την συμμετοχή οικονομικών φορέων και δεν θα επιτευχθεί πιθανόν το οικονομικό όφελος για τον φορέα από την διεξαγωγή του συγκεκριμένου διαγωνισμού».

Με το σκεπτικό αυτό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αποφασίζει: «Ακυρώνουμε την αριθμ. 244/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου με θέμα: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρου ISPS Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου» ως μη νόμιμα ληφθείσα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η ανωτέρω απόφαση εισήλθε στην υπηρεσία μας στις 13-11-2018 και έλαβε Α.Π. 252894

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, όπως έχει αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 «πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/06».

 

Νέο «καμπανάκι»

Την ίδια στιγμή που η Αποκεντρωμένη ακυρώνει την απόφαση του ΔΛΤΠ, έρχεται στο «φως της δημοσιότητας» έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που έχει ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2018 και αριθμ. πρωτ: 2343.3-10/89870/18 με θέμα: «Επισημάνσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου». Στο συγκεκριμένο έγγραφο τονίζεται χαρακτηριστικά: «Σε συνέχεια του (ε) σχετικού και κατά λόγω αρμοδιότητας Υπηρεσίας μας σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: α) Σύμφωνα με την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄), οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των υπόχρεων στην εφαρμογή της σχετικής με την ενίσχυση της ασφάλειας, λιμενικών εγκαταστάσεων, νομοθεσίας (Κώδικας ISPS, Κανονισμός 725/2004ΕΚ) έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των λιμενικών τους εγκαταστάσεών, τη σύνταξη και εφαρμογή των απορρεόντων από την αξιολόγηση σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού

725/2004ΕΚ, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης, διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται.

β) Η Λιμενική Εγκατάσταση ¨Κατακόλου¨ είναι υπόχρεη εφαρμογής της σχετικής με την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, νομοθεσίας (Κανονισμός 725/2004, Κώδικας ISPS, νόμος 3622/2007 (281 Α’), όπως ισχύει), καθόσον εξυπηρετεί υπόχρεα της αυτής, νομοθεσίας πλοία και ειδικότερα Ε/Γ κρουαζιερόπλοια που εκτελούν διεθνείς πλόες. Το Δ.Λ.Τ. Πύργου αποτελεί το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της ως άνω λιμενικής εγκατάστασης. Σύμφωνα με αναφορές της τοπικής Λιμενικής Αρχής για την εν λόγω λιμενική εγκατάσταση, προκύπτει σοβαρή μη  συμμόρφωση λόγω της μη υλοποίησης των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λ.Ε και κατά συνέπεια παραβίαση διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου δεν έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση από τη Λιμενική Αρχή Κατακόλου σύμφωνα με την ΚΥΑ 3113.11/43730/2017/17 (ΦΕΚ 2127 Β-21-06-2017).

2. Σύμφωνα με το (α) σχετικό έγγραφο Λ/Χ Κατακόλου το Δ.Λ.Τ Πύργου έχει λάβει εξουσιοδότηση του προσωπικού του σε απαίτηση των σχετικών διατάξεων του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α) Σύμφωνα με το άρθρο 17 περίπτωση Α 1 β) του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α) προβλέπεται ότι : «με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου και προηγούμενη έγγραφη σύσταση του τελευταίου προς το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης για συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας, αναστέλλεται η λειτουργία αυτής για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος, του Κανονισμού και του Κώδικα ISPS. Ειδικά για την αναστολή λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων που δεν εποπτεύονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαιτείται επιπροσθέτως και η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας διοικητικής αρχής που τις εποπτεύει. Με όμοια απόφαση παύει να ισχύει η εν λόγω αναστολή, εφόσον διαπιστωθεί ότι: αα) οι προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν την έκδοση της σχετικής απόφασης έχουν εκλείψει και η λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης μπορεί να συνεχισθεί, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της ή την ασφάλεια των πλοίων που βρίσκονται εντός αυτής και ββ) έχει καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος, καθώς και όλα τα έξοδα που προέκυψαν από το διενεργηθέντα έλεγχο σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος».

β) Η Υπηρεσία μας ενεργώντας σύμφωνα με διατάξεις ανωτέρω νόμου και σύμφωνα με (α & β) σχετικές αναφορές Λ/Χ Κατακόλου προχώρησε σε έγγραφη σύσταση προς το Δ.Λ.Τ. Πύργου για συμμόρφωση εντός ταχθείσας προθεσμίας σύμφωνα με το (γ) σχετικό.

4. Η Υπηρεσία μας παραμένει στην διάθεση σας καθώς και όλων των εμπλεκομένων μερών για τυχόν διευκρινίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του κώδικα ISPS στη Λιμενική Εγκατάσταση Κατακόλου».

 

Η δωρεά

Την ίδια ώρα που από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται λόγος για «μη νόμιμα ληφθείσα» απόφαση, η Διοίκηση του ΔΛΤΠ στις 4 Δεκεμβρίου 2018 κάνει αποδεκτή τη δωρεά ύψους περίπου 200.000 ευρώ από άτομο το οποίο σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΔΛΤΠ επέλεξε να διατηρηθεί η ανωνυμία του…(!) προκειμένου να υπάρξει φύλαξη στον χώρο του ISPS. Η «Πρώτη» επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο του ΔΛΤΠ Σάκη Αντωνόπουλο ο οποίος τόνισε: «Ήδη είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός ο οποίος αφορά όλο το 2019 και είναι της τάξης των 200.000€ καθώς το λιμάνι θα φυλάσσεται επί 24ωρης βάσης. Ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές και είναι στην διαδικασία των επιτροπών για την συνέχιση της διαδικασίας που σημαίνει ότι στα μέσα Γενάρη θα έχουμε κατασταλάξει. Η εταιρεία που μας «φυλάει» αυτή τη στιγμή είναι η ESA ΑΕ και θα μας καλύψει μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση με το νέο μειοδότη. Επίσης έγινε αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο προχθές (σ.σ. 4/12/2018)». Σε ερώτημα της «Πρώτης» για το εάν ο ανώνυμος δωρητής καταθέσει τα χρήματα αυτά στο Ταμείο του ΔΛΠΤ ή θα καταβάλει ο ίδιος στην εταιρεία το ποσό το οποίο θα προκύψει από την φύλαξη ο Σ. Αντωνόπουλος τόνισε: «Ο Δωρητής θα πληρώσει απευθείας στην εταιρεία την οποία ο ίδιος επέλεξε».

Τέλος ερωτηθείς για το έγγραφο της Αποκεντρωμένης ο αντιπρόεδρος του ΔΛΤΠ δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη απάντηση δεσμευόμενος ότι θα δει σήμερα την συγκεκριμένη απόφαση.

 

Share this:
Tags:

Μαγειρεύοντας με τη δύναμη του ανέμου