«Διαγράφονται οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού»

Συνήγορος του Πολίτη για διαμερίσματα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί:

«Διαγράφονται οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού»

Ιανουάριος 22, 2020 09:35 ΠΜ
«Διαγράφονται οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού»
Στο ζήτημα  την αναδρομική καταβολή δημοτικών τελών για νεόδμητα διαμερίσματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί, σε περιφερειακό δήμο, γνωμοδότησε ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από προσφυγή εκπρόσωπου κατασκευαστικής εταιρείας.
Ο Συνήγορος υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 103 του ν. 4604/19, οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, που αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου η κατά το ανωτέρω διάστημα χρησιμοποίησή του. 
Ως εκ τούτου επισήμανε ότι πρέπει να παραληφθεί η βεβαίωση των τελών, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν ηλεκτροδοτήθηκαν μετά την αποπεράτωσή τους, όπως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, ταυτόχρονα δε, έχει υποβληθεί από τον αναφερόμενο και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά δεν χρησιμοποιούνται. 
Υπογράμμισε δε ότι, στοιχεία που κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχουν τοποθετηθεί σε αυτά (π.χ. πρίζες, λαμπτήρες, βρύσες, ηλεκτρολογικός πίνακας) και τα οποία είναι αναγκαία ώστε να τα καταστήσουν λειτουργικά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στοιχειοθετούν τη χρησιμοποίησή τους στην παρούσα φάση. 
Αναφορικά δε με την άρνηση του δήμου να δεχτεί την καταβολή του οφειλόμενου ΤΑΠ εάν δεν εξοφληθούν προηγουμένως τα δημοτικά τέλη, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι δεν είναι νόμιμη καθώς η χορήγηση της συγκεκριμένης βεβαίωσης απλά πιστοποιεί ότι για το δηλωθέν ακίνητο δεν οφείλεται Τ.Α.Π. στον οικείο Ο.Τ.Α., ταυτόχρονα δε, η χορήγησή της είναι υποχρεωτική και δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια του Ο.Τ.Α., ο οποίος δεν μπορεί να θέτει διαφορετικού τύπου κριτήρια ή προϋποθέσεις, εφόσον δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας. 
Κατόπιν τούτων ζήτησε από το δήμο να δεχτεί την εξόφληση του ΤΑΠ, χορηγώντας τις εκ του νόμου (άρθρο 59 ν. 4483/17) απαιτούμενες βεβαιώσεις, ώστε να ολοκληρωθούν οι μεταβιβάσεις των ακινήτων και να παραλείψει τη βεβαίωση των δημοτικών τελών. 
Τελικά, ο δήμος απέστειλε έγγραφο στην Αρχή ενημερώνοντας ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή των ποσών που αχρεωστήτως κατέβαλε η εταιρεία για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
 
Share this:
Tags:

-

-