Διευκρινίσεις για την κανονική άδεια μόνιμου προσωπικού

Από τον πρόεδρο του συλλόγου εργαζόμενων δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως

Διευκρινίσεις για την κανονική άδεια μόνιμου προσωπικού

Ιανουάριος 17, 2020 10:00 ΠΜ
Διευκρινίσεις για την κανονική άδεια μόνιμου προσωπικού
Διευκρινίσεις σχετικά την κανονική άδεια μόνιμου προσωπικού και 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση του προέδρου του συλλόγου εργαζόμενων δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως κ. Χρ. Γαρύφαλλου, προς τα μέλη του συλλόγου.
Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
-Θεμελίωση δικαιώματος κανονικής άδειας
Οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές, δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. (άρθρο 55 παρ.1 Ν.3584/2007)
Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξεως διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της πράξεως διορισμού, διαφορετικά η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. (άρθρο 26 παρ. 4 Ν. 3584/2007) (ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 42446/14.12.2000)
-Διάρκεια
Πριν τη συμπλήρωση έτους στην υπηρεσία
Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας. (άρθρο 55 παρ.1 Ν.3584/2007)
 
Μετά τη συμπλήρωση έτους στην υπηρεσία
 
Οι υπάλληλοι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, αν ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, και σε είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες, αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών. (άρθρο 55 παρ.2 Ν.3584/2007)
-Μεταφορά εντός του επόμενου και μεθεπόμενου έτους
Κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος. (άρθρο 56 παρ.4 Ν.3584/2007)
-Λόγοι μεταφοράς 
α) Έκτακτες ανάγκες υπηρεσίας
Επιτρέπεται να μη χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου για τη χορήγηση οργάνου. (άρθρο 56 παρ.3 Ν.3584/2007)
 
Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης αδείας
 
Στο άρθρο 56 του Ν.3584/2007, δεν προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στους μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους.
Όργανο χορήγησης κανονικής αδείας
Ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. (περιπτ. δ΄παρ 1 άρθρο 58 του Ν. 3852/2010) Συνεπώς ο Δήμαρχος είναι το αρμόδιο όργανο χορήγησης της άδειας.
Υπάλληλοι σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες 
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προσαυξάνεται η κανονική άδεια των υπαλλήλων που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. (άρθρο 55 παρ. 5 Ν.3584/2007)
Ειδικότερα:
Μόνιμο προσωπικό:
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 21.12.2018 (ΦΕΚ 6159/31.12.2018 τεύχος Β’): Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
ΥΠ.ΕΣ. 8920/07.02.2019:  Ανακοίνωση  Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών.
Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ΠΟΕ ΟΤΑ Π.Κ. 15/06.08.2018: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Έτους 2018 της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α.
Προσωπικό παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Η λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
 
Share this:
Tags:

-

-