Ο ορισμός και οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείο Εσωτερικών

Ο ορισμός και οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023

Αύγουστος 24, 2019 02:00 ΜΜ
Ο ορισμός και οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023
Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων στις νέες δημοτικές αρχές  για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023, περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:
 
1. Γενικά 
Ο δήμαρχος, ως μονομελές όργανο διοίκησης του δήμου, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες άπτονται πολλών και διάφορων θεμάτων διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, ωστόσο, δύναται να επικουρείται από αντιδημάρχους. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης όρων δημοκρατικότερης συγκρότησης και λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών, και προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία περισσότερων της μιας παρατάξεων σε διοικητικό επίπεδο, προβλέπεται ότι ως αντιδήμαρχοι μπορούν πλέον να οριστούν δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Τίθενται, επομένως, οι βάσεις για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των δήμων και της διάχυσης υπεύθυνων ρόλων και σε συμβούλους προερχόμενους από άλλες παρατάξεις. 
 
2. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το δήμαρχο σε αντιδημάρχους - Καθ' ύλην και κατά τόπον αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος καθ’ ύλην και κατά τόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα, όσο και στενή παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός. 
Η έγκριση της παράταξης, η οποία δεν ανακαλείται, παρέχεται με πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών της παράταξης και στο οποίο αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Εύλογο είναι ότι το εν λόγω πρακτικό θα πρέπει να μνημονεύεται στην απόφαση του δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχου, καθώς αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτής. Αντιδήμαρχος, τέλος, μπορεί να οριστεί και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
Ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους αντιδημάρχους, εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες εύλογο είναι ότι θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς και με σαφήνεια στην απόφαση του δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων, προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το εύρος αυτών. Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει κατά τόπο αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3852/2010, και οι οποίες αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως: 
α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 
β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 
γ. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 
δ. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 
ε. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 
3. Θητεία αντιδημάρχων 
Η θητεία των αντιδημάρχων αναφέρεται στην απόφαση ορισμού τους ως αντιδήμαρχοι και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους, εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί ή ο ίδιος παραιτηθεί. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Ωστόσο, ο δήμαρχος δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει τον αντιδήμαρχο και πριν από τη λήξη της θητείας του, και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο, και σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί, ο ίδιος ο δήμαρχος . Αν αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από την παράταξή του παραμένει αντιδήμαρχος15. Ωστόσο, σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του από την παράταξή του16, εκπίπτει αυτοδίκαια από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Σε περίπτωση παραίτησης δημοτικού συμβούλου από τη θέση του αντιδημάρχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του ν.3852/2010, ορίζεται νέος αντιδήμαρχος για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου για την οποία ο παραιτηθείς ασκούσε καθήκοντα. Εύλογο είναι ότι στην περίπτωση που ο παραιτηθείς αντιδήμαρχος ήταν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο δήμαρχος θα πρέπει να ορίσει εκ νέου αντιδήμαρχο προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. 
Περαιτέρω, σημειώνεται, ότι το πλαίσιο των υποχρεώσεων των αντιδημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3852/2010. Εκτός των άλλων, υποχρεούνται να υποβάλουν ετήσια δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης δημοσιοποιώντας τη με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου, να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα καθώς και να κατοικούν στον οικείο δήμο με εξαίρεση τους αντιδημάρχους των δήμων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τέλος, ο αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του δημοτικού συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του συμβουλίου. 
 
 4. Δημοσίευση αποφάσεων 
Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στους αντιδημάρχους γίνεται με έκδοση διοικητικής πράξης από το δήμαρχο, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Η πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα, ως κανονιστική, εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από μεταγενέστερη όμοια πράξη, η δε χρονική ισχύς της δεν συνδέεται με το πρόσωπο του εξουσιοδοτούντος ή εξουσιοδοτούμενου οργάνου, εκτός εάν η εξουσιοδότηση έχει δοθεί ρητά σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Με την έκδοση της απόφασης του δημάρχου, ο αντιδήμαρχος είναι αποκλειστικώς αρμόδιος για την άσκησή της και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε δήμαρχος δεν μπορεί να εκδώσει εκείνος πράξη αντί του αντιδημάρχου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Εξυπακούεται ότι για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι αντιδήμαρχοι έχουν και το δικαίωμα υπογραφής των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, καθόσον αυτή νοείται ότι εμπεριέχεται στην μεταβίβαση αρμοδιότητας. Η απόφαση του δημάρχου, με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και μεταβιβάζονται σ’ αυτούς η άσκηση καθ’ υλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου23. Ως κανονιστικού περιεχομένου δε πράξη θα πρέπει να αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010, όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι δημοσίευση της εν λόγω απόφασης σε περίληψη δεν προβλέπεται. Αντιθέτως, όπως έχει κριθεί κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αποφάσεις για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και απαιτείται δημοσίευση αυτών κατά το πλήρες περιεχόμενό τους, προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση. Διαφορετικά είναι ανυπόστατες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.Εύλογο είναι ότι οι αντιδήμαρχοι ασκούν τις αρμοδιότητες τους από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων ορισμού τους, οι οποίες δεν έχουν σε καμία περίπτωση αναδρομικό χαρακτήρα τόσο για την καταβολή αντιμισθίας όσο και για τη λήψη της ειδικής άδειας του άρθρου 93 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.
 
5. Αριθμός Αντιδημάρχων 
Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010, αναμορφώθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός των αντιδημάρχων με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε για τους νησιωτικούς δήμους, καθόσον στις περιπτώσεις που ο αριθμός των αντιδημάρχων που αναλογεί βάσει του πληθυσμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων, αυτός προσαυξάνεται αναλόγως, ενώ στους μικρούς νησιωτικούς δήμους δίνεται η δυνατότητα ορισμού ενός επιπλέον αντιδημάρχου. Ειδικότερα, ο αριθμός των αντιδημάρχων ορίζεται ως εξής:
protinews
protinews
protinews
protinews
 
Share this:
Tags:

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019