Οι νέοι αντιδήμαρχοι Ήλιδας

Με απόφαση Γιάννη Λυμπέρη

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Ήλιδας

Σεπτέμβριος 05, 2019 08:20 ΠΜ
Οι νέοι αντιδήμαρχοι Ήλιδας
Στον ορισμό των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Ήλιδας προχώρησε ο Δήμαρχος Γιάννης Λυμπέρης. Ειδικότερα με απόφαση του ο Γ. Λυμπέρηςαναθέτει στον Ανδρέα Παπαδάκο του Αθανασίου την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων Απόδημου Ελληνισμού, θέματα Εθελοντισμού & Τρίτης Ηλικίας, Ομογένειας – Λαϊκής Παράδοσης – Λαογραφίας καθώς και το συντονισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής και των Αντιδημάρχων. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο άμισθος Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Παπαδάκος. 
Στον κ. Αθανάσιος Γεωργόπουλοτου Παναγιώτη αναθέτει την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της Απασχόλησης.
Στον Βασίλη Παπαδόπουλο του Αριστείδη αναθέτει τις κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πηνείας και συγκεκριμένα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές των φωτοαντιγράφων και την τέλεση γάμων.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την ευθύνη παρακολούθησης των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ – LEADER.
Στον Αβραάμ Μπούρα του Βασιλείου αναθέτει τις αρμοδιότητες επί της Διεύθυνσης Διοίκησης και Πρόνοιας, της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Δημοτικού Αλιευτικού Καταφυγίου Παλουκίου, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές  των φωτοαντιγράφων, την έκδοση αδειών ταφής και την τέλεση πολιτικών γάμων. 
 
Στον Βασίλειο Ζαχαρόπουλο του Ανδρέα αναθέτει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές των φωτοαντιγράφων, την έκδοση αδειών ταφής και την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Στον Αθανάσιο Φουντά του Σταύρου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος), τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές των φωτοαντιγράφων, την έκδοση αδειών ταφής και την τέλεση πολιτικών γάμων.
Τέλος στο Ευάγγελο Χριστοφόρου του Δημητρίου αναθέτει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, τη συντήρηση οδοποιίας με ίδια μηχανήματα, τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων,  τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές των φωτοαντιγράφων, την έκδοση αδειών ταφής και την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Share this:
Tags:

-

-