Ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών στο δήμο Πύργου

Μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2019

Ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών στο δήμο Πύργου

Σεπτέμβριος 10, 2019 12:00 ΜΜ
Ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών στο δήμο Πύργου
Τι επισημαίνει ο αντιδήμαρχος  Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γιάννης  Παπαδημητρίου
 
 
Στη ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών τους προς το δήμο Πύργου, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 4611/2019 (άρθρα 110-117),  μπορούν να προχωρήσουν οι δημότες έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2019. 
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Πύργου κ. Γιάννη Παπαδημητρίου, βάσει των ανωτέρων  διατάξεων προβλέπονται τα εξής:
«Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής: 
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %) 
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) 
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
Οι οφειλές προς τον Δήμο μπορούν να εξοφληθούν από 0 (εφάπαξ) έως και 100 δόσεις με ελάχιστη την δόση των 20€». 
 
Εξάλλου για να επωφεληθούν οι οφειλέτες στη ρύθμιση θα πρέπει: 
-Να καταθέσουν  αίτηση έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πύργου, στο Πολύκεντρο, Πατρών & Τ. Πετροπούλου 2, στον Πύργο. 
-Να καταβάλουν  την πρώτη δόση ή εφάπαξ το αργότερο σε τρεις μέρες από την αίτηση. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Μόνο η τελευταία δόση μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ. 
 
Share this:
Tags:

-

-