Συνεργασία μεταξύ των Επιχειρηματικών Συλλόγων και του Επιμελητήριου

Σχέσεις διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των δράσεων

Συνεργασία μεταξύ των Επιχειρηματικών Συλλόγων και του Επιμελητήριου

Μάρτιος 23, 2018 12:00 ΜΜ
Συνεργασία μεταξύ των Επιχειρηματικών Συλλόγων και του Επιμελητήριου
Του Γιώργου Αναγνωστόπουλου 
(μέλος του Δ.Σ Επιμελητηρίου Ηλείας)
 
Τα Επιμελητήρια αποτελούν τον αρχαιότερο θεσμό επαγγελματικής οργάνωσης στην Ελλάδα και συστάθηκαν με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (Β.Δ. της 22ης Μαΐου 1836 «Περί συστάσεως εμπορικών επιμελητηρίων και εμπορικών εταιριών»). Στις αρχές του 20ου αιώνα (1914) η οργάνωση και ο ρόλος τους εκσυγχρονίστηκαν. Σήμερα, η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπεται από το Νόμο 2081/92.
   Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι: «Η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας στην περιφέρειά τους. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης, η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο» 
   Εκτός από τα Επιμελητήρια που αποτελούν αναγκαστικές οργανώσεις, οι επιχειρηματίες υπό την ευρεία έννοια εγγράφονται εθελοντικά σε, και εκπροσωπούνται από, ελεύθερες επαγγελματικές οργανώσεις. Οι επαγγελματικές οργανώσεις έχουν υποχρεωτικά τη μορφή σωματείων που η οργάνωση και λειτουργία τους ρυθμίζονται από το νόμο  1712/87 όπως ισχύει σήμερα μετά τις σχετικές τροποποιήσεις (Ν.2081/92). 
   Κοινός σκοπός  όλων είναι η ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος σε όλο και περισσότερα μέλη, η συνένωση τους κάτω από τη σκέπη της Οργάνωσης τόσο μαζικά όσο και κλαδικά υπό μορφή συμβουλευτικών κλαδικών τμημάτων. Η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την επιχειρηματικότητα και κυρίως η διαφύλαξη, προαγωγή και ανάπτυξη ως και η κοινωνική, επαγγελματική και ηθική εξύψωση αυτής, στα πλαίσια πάντοτε της ελεύθερης οικονομίας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του γενικότερου εθνικού και κοινωνικού συμφέροντος.
   Προτεραιότητα όλων  αποτελεί η διαρκής ενίσχυση της ανταγωνιστικής ταυτότητας του  τόπου εντός μιας μακράς διαδικασίας εξέλιξης του αστικού περιβάλλοντος όπου συγκεντρώνεται και αναπτύσσεται η εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.
  Τα Επιμελητήρια καθώς και οι κάθε μορφής επαγγελματική  επιχειρηματική  η εμπορική συνδικαλιστική ένωση και οργάνωση  είναι απαραίτητο και να συνεργάζονται και να υποβοηθούνται για την επιδίωξη των κοινών τους στόχων .
   Σύμφωνα με τον Νόμο 4497/2017 περίεπιμελητηρίων στο άρθρο 65 παρ Η/ το ΔιοικητικόΣυμβούλιομπορεί να ενισχύειοικονομικάδράσειςΕπαγγελματικώνΣυλλόγων και Εργοδοτικώνοργανώσεων μέχρι το 5% των ετησίων τακτικών εσόδων κάθε επιμελητήριου .
   Το ΕπιμελητήριοΗλείαςμπορεί και πρέπει με διαφάνεια αξιολογώντας με αντικειμενικά και μη αμφισβητήσιμα κριτήρια που θα καταληχθουν μετά από διαβούλευση με όλους τους συλλόγους επιχειρηματιών του Νομού μας να προχωρήσει στην οικονομική ενίσχυση τους με βάση την κοινότητα σκοπών ,επιδιώξεων , τακτικών και μέσων .
   Η Επιμελητηριακή Παράταξη «ΗΛΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» κατανοώντας την μεγάλησημασία της κοινήςδράσης και υποστήριξηςόλων των επιχειρηματικώνοργανώσεων με πρόταση της και εισήγησης της φέρνει το θέμα αυτό στο ΔιοικητικόΣυμβούλιο του ΕπιμελητήριουΗλείας .
  Καλεί όλους τους συλλόγους των επιχειρηματιών του Νομού μας να παρευρίσκονται σε αυτήν την συνεδρίαση και με τιε προτάσεις τους να την εμπλουτίσουν καθώς και να συνδιαμορφώσουμε το κοινό πλαίσιο σκοπών και δράσεων .
 
Share this:
Tags:

Η Εξάπλωση του Κορωνοϊού Live Map