Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αιρετών

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση

Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αιρετών

Αύγουστος 31, 2019 12:30 ΜΜ
Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αιρετών
Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σημειώνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.3852/2010:
"Ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου." 
Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης, που υποβάλλονται στη Γ' Μονάδα της Αρχής ΔΕΝ αναρτώνται στο διαδίκτυο εκ μέρους της Αρχής. (ανακοίνωσή της Αρχής Ελέγχου στις 25.06.2012)
Η αρχική δήλωση της περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους. (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4281/2014 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.14 του άρθρου 1 του Ν.4571/18) και εφόσον αυτή (η ιδιότητα) δημιουργεί υποχρέωση υποβολής προς όργανο ελέγχου, στο οποίο η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου δεν είναι γνωστή κατά την 31/12/ΧΧ του προηγούμενου έτους. (Απάντηση ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ Νο 1) (Απάντηση ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ Νο 2)
 Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4281/2014 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.14 του άρθρου 1 του Ν.4571/18) (άρθρο 253 του Ν.4281/14)
 Ειδικά για τους Δημάρχους η δήλωση υποβάλλεται για τρία (3) έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4281/2014 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.14 του άρθρου 1 του Ν.4571/18) (άρθρο 253 του Ν.4281/14) (Απάντηση ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ Νο 4)
 Η ετήσια δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4281/2014 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.14 του άρθρου 1 του Ν.4571/18) (Απάντηση ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ Νο 3)
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατάθηκε με την Απόφαση Υπ. Οικ. Α.1302/29.07.2019 (ΦΕΚ 3057/29.07.2019 τεύχος Β’) μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.
 Συνεπώς, η προθεσμία υποβολής ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2019 (χρήση 2018) λήγει την 30η Οκτωβρίου 2019.
 Συνεπώς:
- όσοι εκλέγονται για πρώτη φορά υποχρεούνται να υποβάλλουν αρχική δήλωση εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους,
- όσοι επανεκλέγονται με την ίδια ιδιότητα ή και με διαφορετική ιδιότητα με υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο ίδιο όργανο ελέγχου, εξακολουθούν να υποβάλλουν ετήσια δήλωση κατά την ισχύουσα νομοθεσία,
-όσοι επανεκλέγονται αλλά με ιδιότητα η οποία ελέγχεται από διαφορετικό όργανο ελέγχου από το οποίο υπέβαλαν δήλωση μέχρι τώρα, οφείλουν να υποβάλλουν αρχική δήλωση εντός 90 ημερών για τη νέα τους ιδιότητα αλλά και ετήσια δήλωση για αυτήν που απώλεσαν, δυνάμει του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 3213/2003 (βλ. και σχετική απάντηση ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ)
-υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τους υπόχρεους που δεν επανεκλέγησανυφίσταται και για το επόμενο έτος από τη λήξη της θητείας τους. Προκειμένου για τους Δημάρχους οι οποίοι δεν επανεκλέγησαν η υποχρέωση υφίσταται για 3 έτη μετά τη λήξη της θητείας τους.
 
Share this:
Tags:

-

-