ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΓΙΝΑΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-